Số đo được lấy theo thông số cơ thể của tôi. Xem vị trí các số đo bên phải.

    Nếu cần liên hệ, vui lòng gọi : [tel-814]

    Các vị trí đo quần áo